Licenčná zmluva - TRACHEA OS

Poskytovatel: Trachea a.s. , Vinařská 580/17a, 603 00 Brno – Pisárky, Česká republika, www.trachea.cz , dále jen Trachea

Výrobce: SOFTconsult spol. s r.o. , Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, Česká republika, www.softconsult.com , dále jen SOFTconsult

§ 1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je počítačový program TRACHEA OS připravený ke stažení, jakož i programy nápovědy, programové knihovny, skripty, data o výrobcích, stejně jako ostatní příslušný písemný materiál – dále jen Software. Software je chráněný autorskými zákony a mezinárodními smlouvami o autorském právu, stejně jako dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Používání neregistrované verze je porušením této smlouvy. Vzhledem k současnému stavu techniky nelze u Softwaru zcela vyloučit výskyt programových chyb. Předmětem smlouvy je tedy Software, který lze v zásadě používat ve smyslu popisu programu.

§ 2 Rozsah používání

SOFTconsult a Trachea poskytuje nabyvateli licence v rámci této smlouvy jednoduché, nevýlučné a osobní právo používat Software na vlastních počítačích, a na neomezeném počtu pracovních míst. Používání Software je poskytnuto bezplatně při dodržování podmínek této licenční smlouvy.

§ 3 Zvláštní omezení

Nabyvateli licence je zakázáno bez předchozího písemného svolení společností SOFTconsult a Trachea předávat Software nebo příslušný písemný materiál třetím osobám nebo je třetím osobám zpřístupnit, měnit Software, překládat ho, zpětně vyvíjet, dekompilovat nebo deasseblovat, vytvářet díla odvozená od Softwaru nebo rozmnožovat písemný materiál, měnit materiál nebo vytvářet díla odvozená od písemného materiálu. Nárok na vydávání zdrojového kódu je rovněž vyloučen.

§ 4 Vlastnictví práv

Nabyvatel licence s nabytím licence na Software získává pouze fyzické vlastnictví. Nabyvatel licence dále obdrží právo na užívání sjednané v této licenční smlouvě. Získání práv k samotnému Softwaru s tím není spojeno. SOFTconsult a Trachea si ponechává zejména všechna práva na zveřejňování, kopírování, úpravy a práva na využití Softwaru.

§ 5 Kopírování

Software a příslušný písemný materiál jsou chráněny autorským právem. Není-li Software opatřen ochranou proti kopírování, je nabyvateli licence dovoleno vytvořit si jednu jedinou záložní kopii pouze pro účely zálohování. Nabyvatel licence je povinen na záložní kopii umístit poznámku o autorském právu společnosti SOFTconsult, případně ji tam zaznamenat. Poznámka o autorském právu obsažená v Softwaru stejně jako v něm obsažená registrační čísla se nesmějí odstraňovat. Je výslovně zakázáno Software a písemný materiál kopírovat nebo jinak rozmnožovat, zcela či částečně, v původní nebo změněné formě nebo ve formě spojené s jiným softwarem nebo uzavřené do jiného softwaru.

§ 6 Převod práva na užívání

Komerční prodej, darování, pronájem nebo poskytování Softwaru je výslovně zakázáno.

§ 7 Směrnice pro používání dat v katalogu a grafik

Zákazník musí dodržovat níže uvedená omezení. Jinak je oprávněn k následujícímu:

(a) Používat všechny data z katalogů, které Software poskytuje („Grafiky“) ve vlastních pracích zákazníka a publikovat, zobrazovat a distribuovat práce ve všech médiích. Zákazník ale nesmí dále prodávat tyto grafiky odděleně od produktu nebo samostatně od webové stránky, nesmí je sublicencovat nebo je jiným způsobem zpřístupnit pro používání nebo distribuci. Grafiky se smějí používat například jako součást designu webových stránek, ale nesmí být poskytnuty k samostatnému stažení nebo v takovém formátu, který by byl vyvinut nebo zamýšlen pro trvalé uložení nebo opakované použití třetími osobami.

(b) Vytvořit jednu (1) kopii grafik pro účely archivace.

Zákazník není oprávněn k následujícímu: (i) Vytvářet díla za použití grafik nebo používat grafiky k takovému účelu, který je zakázaný zákonem; (ii) Používat nebo dovolit použití grafik nebo jejich libovolných součástí jako značku nebo značku služby nebo nárokovat si jakékoliv právo na ochranu značky ke grafikám nebo jejich částem; (iii) Používat grafiky v elektronickém formátu, online nebo v multimediálních aplikacích, pokud grafiky nejsou integrovány pouze pro náhled. Je zakázáno z libovolných důvodů grafiky stahovat a/nebo ukládat; (iv) Pronajímat, propůjčovat nebo sublicencovat grafiky nebo jejich kopie dalším fyzickým nebo právnickým osobám (zákazník však smí všechna práva na používání Softwaru převést na jednu fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že současně převede i všechna práva na Software podle odstavce 7 nahoře; nebo (v) Používat grafiky jiným způsobem než je výslovně dovoleno touto dohodou.

§ 8 Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva běží po dobu neurčitou. Právo nabyvatele licence používat Software ale automaticky zaniká bez vypovězení smlouvy, pokud poruší některou z podmínek této smlouvy. Při ukončení práva k používání je nabyvatel licence povinen zničit všechny kopie Softwaru včetně veškerých pozměněných exemplářů a písemného materiálu. Trachea a SOFTconsult může žádat, aby úplné zničení bylo dokázáno notářským místopřísežným prohlášením.

§ 9 Náhrada škody při porušení smlouvy

Nabyvatel licence ručí za všechny škody vzniklé porušením autorského práva, které vzniknou společnostem Trachea a SOFTconsult na základě porušení ustanovení této smlouvy nabyvatelem licence.

§ 10 Změny a aktualizace

Společnosti Trachea a SOFTconsult jsou oprávněny vytvářet aktualizace Softwaru podle vlastního uvážení. Společnosti Trachea a SOFTconsult není povinna poskytovat aktualizace programu nabyvatelům licence, jejichž Software není registrovaný formou uživatelského účtu.

§ 11 Zpracování osobních údajů

Trachea, Vás tímto v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, příp. zákona, který jej nahradí (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že o Vás shromáždí a zpracuje osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pro účely a potřeby poskytnutí služby – používání TRACHEA OS. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány příslušnými zaměstnanci TRACHEA, příp. smluvním zpracovatelem. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí povinné (není nutný Váš souhlas), neboť je jejich zpracování nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na Váš návrh a následné plnění smlouvy (resp. poskytnutí služby) [čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení]. Následkem odmítnutí poskytnutí předmětných osobních údajů by bylo neuzavření smlouvy (resp. neposkytnutí služby).

V souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení.

Svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů můžete uplatnit v sídle Trachea.

Pokud budete chtít ukončit smlouvu a zajistit výmaz vašich osobních údajů a všech zaslaných dat – objednávek, požádejte Trachea na email: info@trachea.cz . Uvedený úkon budete proveden v zákonné lhůtě a budete o tomto kroku informování v samostatném sdělení.